← show cases

Ethische Commissie

Gemeente Enschede (Nederland)

De Ethische Commissie geeft advies op ethische vragen over het innovatief gebruik van data en nieuwe technologieën door de gemeente Enschede. Ook helpt de Ethische Commissie om kennis en bewustwording over de ethische kant van data en nieuwe technologieën te vergroten bij het bestuur en de ambtelijke organisatie. De Ethische Commissie is een extern klankbord en informeel adviesorgaan dat onafhankelijk is van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.

Leden en expertise

De Ethische Commissie is een externe groep dat bestaat uit vijf leden, van buiten de gemeentelijke organisatie. De samenstelling van de commissie bestaat uit wetenschappers (vanuit de Enschedese kennisinstellingen en daarbuiten) en mensen werkzaam in de publieke en private sector. De leden van de Ethische Commissie beschikken over de volgende expertise: Ethiek en Filosofie, Techniek en computers (inclusief Kunstmatige Intelligentie), Maatschappij en Inwoners en Juridisch.

Werkproces

Vijf keer per jaar komt de commissie bijeen in een besloten zitting. Van deze vergaderingen worden reflectieverslagen gemaakt. De vergaderingen zelf hebben een besloten karakter, zodat de leden van de Ethische Commissie de mogelijkheid hebben om een open overleg te voeren over veelal nog onvoldragen standpunten en voorstellen. De vragen voor aan de commissie komen binnen via de secretaris, het college of raadsleden. Inwoners kunnen geen vragen voorleggen aan de commissie omdat het vanwege de beperkte vergadertijd niet mogelijk is om ze af te handelen.

Mandaat

De Ethische Commissie geeft als externe groep van de gemeente onafhankelijk advies aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan besluiten om dit advies niet op te volgen, maar zal dit wel beargumenteerd moeten doen. Hiermee zijn de uitspraken van de ethische commissie niet bindend. De ethische commissie heeft haar advies aangeboden aan het college van B&W op basis van ‘een Ethische Analyse’.

Casussen

De Ethische Commissie heeft verschillende casussen al behandeld. Onder andere over het inzetten van drones. (zie: Zie: https://www.enschede.nl/sites/default/files/Ethische-Analyse-van-drones-in-Enschede-2021.pdf). Behoort crowdcontrol met behulp van drones tot de mogelijkheden? Hoe doe je dat dan zonder dat de privacy van de bewoners in het geding is? Daarnaast de vraag of warmtescans voor de klimaatopgave ook gebruikt mogen worden om henneptelers op te sporen? Ook slimme verkeerslichten of camera’s in fietstunnels en Wifitellingen. Met tot slot de vraag wat de ethische grenzen zijn bij de inzet van algoritmes?

https://www.enschede.nl/bestuur/adviesraden/ethische-commissie