← Ethische commissies show cases

Klankbordgroep Digitalisering & Ethiek

Gemeente Amersfoort (Nederland)

Inwoners van Amersfoort gaan de gemeente adviseren over ethische kwesties bij digitale technologieën en dataverwerking. Hiervoor wordt de Klankbordgroep Digitalisering & Ethiek opgezet. Dat is besloten in de vergadering van het college van B&W op 12 mei jl. Het gaat om een proef van een jaar.

Leden/expertise
Het vormgeven van de klankbordgroep doet de gemeente samen met de inwonersgroep POWER. Bij de samenstelling van de klankbordgroep wordt gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de Amersfoortse samenleving. De vraagstukken waarmee de groep zich bezighoudt zijn immers voor alle inwoners van belang.

Werkproces
De klankbordgroep is in eerste instantie een proef van een jaar, waarin de werkwijze verder wordt ontwikkeld. Daarna wordt de samenwerking geëvalueerd en besloten of en op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet.

Mandaat
Nog onbekend.

Casussen
Telcamera's in de stad.

https://www.amersfoort.nl/nieuws/inwoners-adviseren-gemeente-over-digitalisering-en-ethiek.htm