← Etalage Monitor Sociaal Domein show cases

Almere

Almere (Nederland)

De gemeente Almere heeft drie deelmonitors ingericht. De monitor Gebruikscijfers, het Cliëntervaringsonderzoek en de Beleidsmonitor. Almere monitort om te kunnen verantwoorden aan de gemeenteraad, om te kunnen sturen op de effectiviteit van het gevoerde beleid en analyseren of het daadwerkelijk beter gaat met haar inwoners. Tot en met 2017 werd de informatie uit de deelmonitoren verstrekt in verschillende rapportages aan het College en de Gemeenteraad. In april 2018 zijn de deelmonitoren met elkaar verbonden en worden de gegevens ontsloten via een website. Hierdoor kan de discussie met de gemeenteraad meer gaan over de hooflijnen: Wat zeggen de cijfers? Wat zijn de oorzaken en wat zouden we moeten doen?

De monitor in Almere richt zich voornamelijk op de maatschappelijke effecten van het beleid (outcome) en output op het gebied van Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen. Ook op het gebied van Sport, Cultuur en Onderwijs zijn outcome indicatoren benoemd. Almere monitort de maatwerkvoorzieningen die ontvangers van ondersteuning (cliënten) ontvangen. Voor de beleidsmonitor zijn vijf hoofdlijnen geformuleerd: Een sterk en inclusief stadsleven; Passende ondersteuning vinden en ontvangen; Zo ‘thuis’ mogelijk wonen en opgroeien; Effectief ingrijpen waar problemen zich opstapelen; Randvoorwaarden op orde. Deze vijf hoofdlijnen zijn uitgewerkt in 59 voornemens met bijbehorende indicatoren. Deze indicatoren bevinden zich op het niveau van effecten (minder schoolverzuim, minder overbelaste mantelzorgers), output (gebruik gesloten jeugdzorg, ontmoetingsplekken in de stad). Er wordt nog nagedacht over het al dan niet verantwoorden over processtappen (betere sturing op contractafspraken) Hoe er wordt gemonitord wisselt per indicator. Er zijn referentiecijfers beschikbaar om de nulmeting mee te vergelijken. Almere gebruikt voor het monitoren overwegend kwantitatieve data (de GGD monitor eens per vier jaar, registraties van aanbieders/partners en eigen enquêtes zoals de stadspeiling en de veiligheidsmonitor). Almere doet geen kwalitatieve onderzoeken in het kader van de monitor. Wel voor de beleidsevaluatie. De resultaten worden elk jaar geactualiseerd en van een duiding voorzien, parallel aan de P&C cyclus: bij de jaarverantwoording en bij de bespreking van de programmabegroting. In de zestien wijkteams is een contactpersoon Jeugd opgenomen en zijn het buurtopbouwwerk en de vrijwilligerscentrale vertegenwoordigd. De Wijkteams geven advies, verzorgen sociale activiteiten in de buurt, verwijzen waar nodig door naar de tweedelijn en naar algemene voorzieningen, die ze soms ook zelf organiseren. Indicaties voor Wmo worden veelal verstrekt door een centraal team op het stadhuis. Werk en Inkomen zit niet in de wijkteams, maar is te bereiken via het gemeenteloket.

https://monitorsociaal.almere.nl/